Over ons

In 1989 organiseerde de werkgroep Kunst en Cultuur Dinteloord een tentoonstelling rondom de historie van Dinteloord. Er waren veel positieve reacties en ook de gemeenteraad sprak zijn waardering uit. De gemeentesecretaris de heer J.R.F.Kleefman nam daarop contact op met de werkgroep om de mogelijkheid te onderzoeken om aan de rijke historie van Dinteloord blijvend aandacht te besteden.

 Er werd een werkgroep gevormd van 11 personen .

 De vereniging is opgericht op 8 mei 1990 en is genoemd naar een locatie op een kaart uit 1530, toen Dinteloord en Prinsenland nog niet bestond. Het gebied was toen nog onbewoond. Het op de kaart aangegeven eiland ('gors') stond bekend als de 'Nyen Aenwas van Nassau'. De kaart is nagetekend door F.R.H.(Frans) Geers († 6-1-1997).

DIN NyenAenwas kaart

Het gebied was eigendom van Filips Willem, prins van Oranje, graaf van Nassau, Buren enz., baron van Breda enz., heer van Steenbergen enz. Hij leefde van 1554-1618. Hij ligt begraven in de Sint Sulpitiuskerk in Diest (Belgie). Zie http://www.dodenakkers.nl/artikelen/oranje/231-filips.html.

Tussen 1605 - 1613 ontstond de Oud(e) Prinslandse Polder door bedijking en inpoldering van een gorzen- en slikkenlandschap. Het vormde een zelfstandig polderdistrict, afgescheiden van Steenbergen.
Het land werd na verkaveling in cultuur gebracht en tot een bewoonbaar oord herschapen, waarvan het riviertje de Dintel de natuurlijke afwatering en boezem vormde. Door deze combinatie ontstond de dorpsnaam Dinteloord in Prinsenland, dat naderhand in het spraakgebruik veranderde in Dinteloord en Prinsenland.

Dinteloord was een soevereine heerlijkheid onder het huis Nassau. De meeste mensen woonden in het dorp, omdat daar de zetel van het plaatselijk en het polderbestuur was gevestigd. 

De oude dorpskern werd aangelegd in de vorm van een rechthoek. Door zijn geometrische vorm van bebouwing is Dinteloord het duidelijkst bewaard gebleven voorbeeld van het Flakkees dorpstype. Dit type wordt, net als de wegen in de omringende polder, gekenmerkt door een schaakbordpatroon met daarin een lange voorstraat parallel lopend aan een kreek.

Flakkees model Dinteloord

In het geval van Dinteloord is een deel van deze kreek gedempt; hier bevindt zich nu het Raadhuisplein. De oorspronkelijke begrenzing van Dinteloord werd gevormd door de Stoofdijk, de Westerstraat, Oosterstraat en het Zuideinde. De oorspronkelijke bewoners waren protestantse boeren afkomstig uit Zuid-Holland en Zeeland.

Met financiële steun van koning-stadhouder Willem III werd in 1693 een bakstenen zaalkerk met een vierkante plattegrond gebouwd.

Het uiteindelijk grondgebied van de gemeente is ontstaan uit een samenstel van dertien polders, bedijkt en verkaveld tussen 1605 - 1823. Een van de laatste was de Drie Vriendenpolder in 1817.

Dinteloord 1870   Kuijper Op de vruchtbare kleigronden floreerde de landbouw. Domineerde in de 18e eeuw de teelt van meekrap, momenteel doet de teelt van suikerbieten dat.